Vedtægter for Sektion 32

§ 1

Sektionsklubben, der er en del af De danske Brevdueforeninger og til enhver tid underkastet disses love og lovligt tilblivne bestemmelser, består af de til enhver tid i gruppe 3 sektion 32 værende enkeltforeninger under DdB.

§ 2

Sektionsklubbens formål er:

  1. at arrangere supplerende kapflyvninger til den på DdB´s delegeret møde vedtagne kapflyvningsplan.
  2. at vælge det i henhold til DdB´s love fastsatte antal delegerede til DdB´s delegeret møde.
  3. at arrangere lokale udstillinger forud for DdB´s landsudstilling.
  4. at varetage fælles interesser til fremme af brevduesporten i sektionen.

§ 3

Sektionsklubben ledes af en bestyrelse, hvis størrelse er fastsat til 5 medlemmer, desuden vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Formand og 1 bestyrelsesmedlem det ene år og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer det andet år.

Valg af formand sker ved absolut flertal, øvrige bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt flertal. Genvalg kan finde sted.

Der vælges revisor for 2 år ad gangen, én hvert år.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de under klubben stående foreninger indsender skriftlig anmodning derom, med opgivet forhandlingsemne. Indvarslingen skal ske med sædvanlig frist, senest 14 dage efter anmodningen er kommet formanden i hænde.

§ 4

Bestyrelsesmedlemmerne er tillige sektionsklubbens delegerede på DdB´s delegeret møde. Såfremt et bestyrelsesmedlem tillige er medlem af DdB´s hovedbestyrelse, medregnes han/hun ikke i sektionens antal delegerede. Såfremt klubbens bestyrelse talmæssigt er større end antal delegerede, fordeles mandaterne internt af bestyrelsen. Er antallet mindre, udpeger bestyrelsen de manglende delegerede blandt suppleanterne efter rækkefølge.

§ 5

På første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig.

§ 6

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt. Ordentligvis i januar måned. Der indkalden med angiven dagsorden via sektionens officielle informationskanaler, fx. www.sektion32.dk, med 30 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være bestyrelsen i hænde inden 15. december. Fremkommer sådant rettidigt indsendt forslag, efter at dagsordenen er udsendt, skal bestyrelsen inden 14 dage før generalforsamlingen meddele forslagets indhold til formændene i hver enkelt forening.

§ 7

På repræsentantskabsmøder– ordinære som ekstraordinære – har hver enkelt forening ret til at møde med samme antal repræsentanter, som den er berettiget til i henhold til DdB´s repræsentantskabsmøde ifølge sidst offentliggjorte opgørelse over mandatfordelingen hertil.

Hver repræsentant samt hvert bestyrelsesmedlem i sektionsklubben har én stemme. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor intet andet er foreskrevet.

Skriftlig afstemning kan kræves af enhver stemmeberettiget og skal tillige finde sted i tilfælde af stemmelighed under mundtlig afstemning.

Sektionsklubbens kontingent fra enkeltforeningerne fastsættes af repræsentantskabet. Kontingentet beregnes på basis af antal aktive medlemmer pr. 1. april. Kontingentet indbetales hvert år inden 1. maj.

§ 8

Sektionsklubbens kontingent fra enkeltforeningerne fastsættes af repræsentantskabet. Kontingentet beregnes på basis af antal aktive medlemmer pr. 1. april. Kontingentet indbetales hvert år inden 1. maj.

§ 9

Kassereren foretager alle ind- og udbetalinger under ansvar over for repræsentant-skabet. Kassebeholdningen skal så vidt muligt gøres rentebærende ved indsættelse i bank eller sparekasse.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet skal aflægges på repræsentant-skabsmødet i revideret form.

§ 10

Bestyrelsens rejse-, diæt- og telefongodtgørelse betales af sektionsklubben.

Vedtaget på generalforsamlingen, den 7. januar 2017

vedtægter sektion 32 – jan 2017

Skriv et svar

… brevduer i sydøst-jylland